علی نامدار

علی نامدار

مهندس صنایع غذایی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | نسیم شهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات