وحید خودسیانی

وحید خودسیانی

دیپلم ردی رشته ادبیات و علوم انسانی

۳۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
انبارداری
شرکت رنگسازی ایران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زیر دیپلم رشته ادبیات و علوم انسانی
-
زیردیپلم
در حال حاضر ثبت نام در دوره آموزشی زبان انگلیسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
انبارداری
شرکت رنگسازی ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
کمک انباردار
شرکت رنگسازی ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات