فهیمه آقاکریم

فهیمه آقاکریم

کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | ملارد
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی
دانشگاه تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی علوم باغبانی گیاهان دارویی
توضیحات