در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان پرتغالی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان پرتغالی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرتغالی را بصورت مبتدی و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرتغالی را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرتغالی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب