افشین اصدق

افشین اصدق

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | تکاب
کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
زبان ها
پرتغالی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات