آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست

آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست

College of Enviroment of Karaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 31 درصد از البرز، 8 درصد از کردستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۲%
۶۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده محیط زیست کرج وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کاردانی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی منابع طبیعی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی محیط زیست کنترل آلاینده ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %