آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

Geomatics College National Cartographic Center

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 17 درصد از کردستان، 17 درصد از اردبیل، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی تخصص سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %