پروانه یوسف زاده

پروانه یوسف زاده

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
تحصیلات
آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
مهارت ها
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات