دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

Islamic Azad University of Azadshahr

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گلستان
شهر
آزادشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 11 درصد از سمنان، 7 درصد از تهران، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از خوزستان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %