غلامرضا جعفری

غلامرضا جعفری

دکترا حقوق علوم سیاسی(روزنامه نگار ، حقوقدان و مدرس دانشگاه )

۴۵۸ارتباط ۳مهارت
سمنان | شاهرود
مدیر مسئول نشریه و مدرس دانشگاه و مدیر موسسه حقوقی
دوهفته نامه کومش امروز (مدیر مسئول )
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۴ اکنون
دکترا حقوق علوم سیاسی
دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد حقوق علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۶
کارشناسی علوم سیاسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر مسئول نشریه و مدرس دانشگاه و مدیر موسسه حقوقی
دوهفته نامه کومش امروز (مدیر مسئول )
مهارت ها
| ۱۸۸نفر
حسین جغراتیانزهره pshامین دوستیاحمد قالیبافانمجید ناصری
| ۱۷۹نفر
حسین جغراتیانزهره pshامین دوستیاحمد قالیبافانمجید ناصری
| ۱۷۹نفر
حسین جغراتیانزهره pshامین دوستیاحمد قالیبافانمجید ناصری
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات