دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 22 درصد از تهران، 11 درصد از کرمان، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از فارس، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %