مصطفی مرادی

مصطفی مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
توضیحات