دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 16 درصد از البرز، 12 درصد از خوزستان، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از ایلام، 4 درصد از فارس، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از یزد، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT انتقال
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع دستی نقش برجسته
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸ %