رضا مهدوی

رضا مهدوی

کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران الکترونیکی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
توضیحات