دانشگاه آزاد اسلامی زرند

دانشگاه آزاد اسلامی زرند

Islamic Azad University of Zarand

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
زرند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 8 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۹۲%
۹۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زمین شناسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زمین شناسی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %