دانشگاه آزاد اسلامی زرند

دانشگاه آزاد اسلامی زرند

Islamic Azad University of Zarand

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
زرند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 11 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸۹%
۸۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زرند در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی زمین شناسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی زمین شناسی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %