دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 20 درصد از اردبیل، 20 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از کردستان، 10 درصد از فارس، 10 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک آذربایجان غربی، 20 درصد از اردبیل، 20 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از کردستان، 10 درصد از فارس، 10 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %