دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 22 درصد از اردبیل، 22 درصد از آذربایجان شرقی، 11 درصد از کردستان، 11 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک آذربایجان غربی، 22 درصد از اردبیل، 22 درصد از آذربایجان شرقی، 11 درصد از کردستان، 11 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %