دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 38 درصد از تهران، 8 درصد از قزوین، 8 درصد از گلستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۹۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %