ماریا گلزار

ماریا گلزار

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۱۰ارتباط ۲مهارت
قزوین | البرز
سرپرست آزمایشگاه
شیمی پلیمر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات گیلان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
آشنایی با الزامات 10013
توف
کارگاه msa
فراز پیشرو
صحه گذاری در آزمون
فراز پیشرو
تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری
فراز پیشرو
کالیبراسیون عمومی
فراز پیشرو
کنترل کیفیت عمومی
آتیه پژوهان
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست آزمایشگاه
شیمی پلیمر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات