دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

Islamic Azad University of Olom Daroei

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۸۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۳%
۹۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی_ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %