فاطمه انصاری

فاطمه انصاری

کارشناسی میکروبیولوژی

۲۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارآموز بخش میکروب
آزمایشگاه درمانگاه منطقه 5
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
تکنسین کار در آزمایشگاه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الف/ب/96/110/1257
این دوره آموزشی بصورت ۱۰۰ ساعت نظری و ۵۰ ساعت عملی در بیمارستان هاجر گذرانده شد.
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارآموز بخش میکروب
آزمایشگاه درمانگاه منطقه 5
ساخت محیط کشت های انتخابی و افتراقی و آنالیز ماکروسکوپی و میکروسکوپی در بخش میکروب
مهارت ها
| ۲۴نفر
علی نامدارمحمد پاکزادمحمد عبدالهیسعید آزغسید هادی موسوی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تکنسین آزمایشگاه
توضیحات