دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول

دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول

Islamic Azad University of Ali Abad Katol

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گلستان
شهر
علی آباد کتول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 19 درصد از تهران، 6 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از مازندران، 4 درصد از ایلام، 4 درصد از خراسان رضوی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹ %