حسینعلی مویدی

حسینعلی مویدی

کارشناسی ارشد حسابرسی

۲ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
سرپرست امور انبارها
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حسابرسی
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
سرپرست امور انبارها
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات