دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Babol University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بابل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 25 درصد از تهران، 17 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از خوزستان، 8 درصد از گلستان، 8 درصد از کرمانشاه، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای چرخه سوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شنوایی شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی رادیوتراپی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %