محمدرضا میررفیع

محمدرضا میررفیع

کارشناسی بیهوشی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
تکنسین
بیمارستان امام خمینی تهران
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۳۷۸ اکنون
کارشناسی بیهوشی
تجارب کاری
۱۳۸۲ - ۱۳۹۴
تکنسین
بیمارستان امام خمینی تهران
توضیحات