دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

Shahrekord University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از چهارمحال و بختیاری، 30 درصد از اصفهان، 10 درصد از فارس، 10 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی بهداشت مدارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی اتاق عمل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد آزمایشگاه بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی صنایع دستی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی رادیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %