دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 12 درصد از تهران، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از البرز، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از مرکزی، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی پرستاری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %