دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

Hamadan University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 11 درصد از کردستان، 7 درصد از آذربایجان غربی، 7 درصد از مرکزی، 7 درصد از خوزستان، 7 درصد از قزوین، 7 درصد از کرمانشاه، 7 درصد از لرستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از زنجان، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
دکترا زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کاردرمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کتابداری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %