دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Kordestan University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 27 درصد از کرمانشاه، 18 درصد از ایلام، 18 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %