سعدی راوش

سعدی راوش

کاردانی فوریت های پزشکی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
ایمنی و درمان hse
ابزار تونل پیش رو
کاردانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی فوریت های پزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ایمنی و درمان hse
ابزار تونل پیش رو
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات