دانشگاه فنی حرفه ای زنجان

دانشگاه فنی حرفه ای زنجان

Technical and Vocational University of Zanjan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 29 درصد از البرز، 14 درصد از مازندران، 14 درصد از قزوین، 14 درصد از زنجان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %