محسن عباسی

محسن عباسی

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۱۳ارتباط ۲مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
مدرس
اموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
دانشگاه فنی حرفه ای زنجان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
اموزش و پرورش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست برق
فرش پارس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مدرس
اموزشگاه صبا رایانه
مهارت ها
| ۲نفر
روح اله کشاورز
| ۲نفر
روح اله کشاورز
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات