دانشگاه فنی حرفه ای سنندج

دانشگاه فنی حرفه ای سنندج

Technical and Vocational University of Sanandaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 20 درصد از تهران، 10 درصد از ایلام، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از همدان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی اتومکانیک (مکانیک خودرو)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی تکنولوژی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %