دانشگاه پیام نور خرو

دانشگاه پیام نور خرو

Payame Noor University of Kharv

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور خرو در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور خرو در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از البرز، 29 درصد از تهران، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 14 درصد از بوشهر، 14 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور خرو در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی جانوری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی آمار زیستی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %