حامی نادری

حامی نادری

مددکار اجتماعی در مددکار زندان و مربی ناشنوایان

۰ارتباط ۲مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
مددکار اجتماعی
مددکار زندان و مربی ناشنوایان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حسابرسی
دانشگاه پیام نور خرو
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زیست شناسی جانوری
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مددکار اجتماعی
مددکار زندان و مربی ناشنوایان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات