دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

Payame Noor University of Abhar

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
ابهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از زنجان، 31 درصد از قزوین، 17 درصد از تهران، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ابهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا زمین شناسی آبشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی جغرافیا
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %