کمال عبدی شیشه گران

کمال عبدی شیشه گران

کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
دانشگاه زنجان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات