دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

Payame Noor University of Khansar

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
خوانسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 17 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی علوم تربیتی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %