دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

Payame Noor University of Shiraz

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از فارس، ، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۵۰ نفر
۹۴%
۹۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۷۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی هوافضا
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %