ساناز قزلباش

ساناز قزلباش

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارمند
بیمارستان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
#C
مدیریت صنعتی
HSE
پارس
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند
بیمارستان
۱۳۹۳ اکنون
دفتردار
شرکت خدماتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات