دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

Payame Noor University of Varamin

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
ورامین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۷۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، ، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۹۱%
۹۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %