دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

Payame Noor University of Varamin

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
ورامین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۷۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، ، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۹۱%
۹۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی تربیت بدنی مربی گری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی تربیت بدنی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %