سحر اسکندری

سحر اسکندری

مسئول مالی

۲۲ارتباط ۵مهارت
تهران | شهر ری
حسابدار ارشد
شرکت ظریف تجارت
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت ظریف تجارت
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
سرپرست مالی
شرکت کیمیا پژوهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت آزمایشگاه های بهداشتی آرایشی آرا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
حسابدار
موسسه سرمایگان
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
پیمانکاری
مالی_مالیاتی
توضیحات