دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان

دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان

Payame Noor University of Golpaygan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
گلپایگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 23 درصد از تهران، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی صنایع غذایی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زمین شناسی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا حسابداری امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %