علیرضا میرمهدی

علیرضا میرمهدی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۹ارتباط ۵مهارت
اصفهان | گلپایگان
تکنسین کامپیوتر
صدا و سیما
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تکنسین کامپیوتر
صدا و سیما
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
عضو کمیته
هیات فوتبال شهرستان
۱۳۸۸ اکنون
سرمربی فوتبال
آزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات