دانشگاه پیام نور گناباد

دانشگاه پیام نور گناباد

Payame Noor University of Gonabad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
گناباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 17 درصد از خراسان جنوبی، 17 درصد از تهران، 8 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %