ali gholami  KAKHKI

ali gholami KAKHKI

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۴۶ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | گناباد
کارشناسی دانشگاه پیام نور گناباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور گناباد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات