دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

Ramin khozestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 11 درصد از لرستان، 7 درصد از تهران، 7 درصد از ایلام، 7 درصد از فارس، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از البرز، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از گلستان، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ترویج و آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد دامپروری تغذیه دام و طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %