مجتبی مومنی منفرد

مجتبی مومنی منفرد

کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

۴۰ارتباط ۱۰مهارت
لرستان | دلفان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
مهارت ها
| ۲۶نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورسینا شهبازیوحید امیریمحمد اسکندری شهرکی
| ۲۵نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورسینا شهبازیوحید امیریمحمد اسکندری شهرکی
| ۲۴نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورسینا شهبازیوحید امیریمحمد اسکندری شهرکی
| ۲۳نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورسینا شهبازیوحید امیریمحمد عنایتی راد
| ۲۳نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورسینا شهبازیوحید امیریمحمد اسکندری شهرکی
| ۲۲نفر
اکبر افتخاریمحمد حسن پورمهدی ابراهیمیسینا شهبازیوحید امیری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات