مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره)

مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره)

Center of Applied Science and Technology of Emam Khomeini

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 27 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان زینتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم اجتماعی مددکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مددکاری اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی فنی و حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی امور حقوقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %