نجمه قصری

نجمه قصری

کارشناسی علوم اجتماعی مددکاری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران
۱۳۹۷ اکنون
مرکز آموزش علمی کاربردی امام خمینی (ره)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم اجتماعی مددکاری
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات