مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو

مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو

Center of Applied Science and Technology IKCO

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو در آرمانگر عضو هستند که ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 20 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸۰%
۸۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی لجستیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %